Dokumenty publikowane przez ZG PZKO

Autor: Zarz¹d Ko³a <info(at)pzkosuchagorna.cz>, Temat: Statut i inne dokumenty, Publikowano dnia: 16. 02. 2006

Statut Polskiego Zwi¹zku Kulturalno-Oœwiatowego (PL wersja, MS WORD)
Statut Polskiego Zwi¹zku Kulturalno-Oœwiatowego (CZ wersja, MS WORD)
Regulamin wewn¹trzzwi¹zkowy (MS WORD)
Sprawozdanie z dzia³alnoœci gospodarczej ZG PZKO (MS WORD)
Aktualny stan maj¹tków PZKO (MS WORD)


Sem vložte pøíslušný text vèetnì HTML syntaxe nebo v pøípadì nevyužití této èásti vše vymažte - tedy vèetnì tohoto textu!