Panie z Klubu Kobiet z innej strony...

Autor: Zarz┬╣d Ko┬│a <info(at)pzkosuchagorna.cz>, Temat: Klub Kobiet, Publikowano dnia: 06. 04. 2009

Fotogaleria - Warsztaty Klubu KobietPanie z KK nie tylko troszcz¹ siê o zaplecze kulinarne podczas najró¿niejszych imprez organizowanych przez Ko³o PZKO, szko³ê czy przedszkole.Dowodem tego jest uczestnictwo dziewiêciu pañ w kursie szycia (tzw. PATSCHWORK). W ci¹gu piêciu spotkañ (raz w tygodniu jedno spotkanie) panie nauczy³y siê czy raczej poduczy³y siê sztuki szycia najró¿niejszego rodzaju rzeczy. Oczywiœcie kurs nie odby³by siê bez pani instruktor Marceli Sikorowej, która uczy³a, pomaga³a, doradza³a oraz trzyma³a nad paniami ochronn¹ rêkê, by wszystko przebieg³o, jak nale¿y.
┬»eby si├¬ troch├¬ odreagowa├Ž od szycia, to jedno spotkanie (poza kursem szycia) by┬│o po┼ôwi├¬cone pleceniu r├│┬┐nych co do kszta┬│tu i wielko┼ôci koszyk├│w (tzw. kurs PEDIGU). W tym spotkaniu wzi├¬┬│o udzia┬│ jedena┼ôcie pa├▒. Nad przebiegiem kursu PEDIGU sprawia┬│a kontrol├¬ pani instruktor Zofia Iwanuszkowa.
O tym, co panie uszy┬│y oraz jakie najr├│┬┐niejsze koszyki uplot┬│y, mo┬┐na si├¬ przekona├Ž, ogl┬╣daj┬╣c poni┬┐sze zdj├¬cia. Natomiast jesieni┬╣ br. Pa├▒stwo b├¬d┬╣ mieli okazj├¬ obejrze├Ž wszystkie wytwory podczas wystawy, na kt├│r┬╣ panie z Klubu Kobiet ju┬┐ teraz serdecznie zapraszaj┬╣.