Zaproszenie na Dzie├▒ Dziecka

Autor: Zarz┬╣d Ko┬│a <info(at)pzkosuchagorna.cz>, Temat: K├│┬│ko Sportowe, Publikowano dnia: 20. 04. 2009

Klub Sportowy, dzia³aj¹cy przy MK PZKO, serdecznie wszystkich zaprasza na tradycyjne obchody z okazji Dnia Dziecka w sobotê 23 maja 2009 do Domu Dzia³kowca. Dla dzieci przygotowany bogaty program (gry, zabawy), zaœ dla rodziców (i nierodziców) bar p³ynny, specja³y szefa kuchni.

Ogl¹daj¹c zaproszenie, dowiesz siê wiêcej informacji...

Serdecznie zapraszamy!!!