Wiosenne spotkanie w Wêdryni

Autor: Zarz┬╣d Ko┬│a <info(at)pzkosuchagorna.cz>, Temat: Klub Kobiet, Ćrˇd│o: G┬│os Ludu, Publikowano dnia: 19. 06. 2009

Coroczne Wiosenne Spotkanie dzia┬│aczek Klub├│w Kobiet PZKO odby┬│o si├¬ w sobot├¬ 25 kwietnia w w├¬dry├▒skiej Czytelni. Organizatorem tej imprezy jest Sekcja Kobiet ZG PZKO. W tym roku go┼ôci┬│ nas Klub Kobiet MK PZKO w W├¬dryni. Panie przygotowa┬│y naprawd├¬ mi┬│e ┼ôrodowisko dla 140 uczestniczek i 8-osobowej delegacji Ko┬│a Gospody├▒ z Marklowic ko┬│o Wodzis┬│awia ┼ĺl┬╣skiego, z kt├│rym Sekcja Kobiet nawi┬╣za┬│a ju┬┐ wcze┼ôniej kontakty.Go┼ôciem spotkania by┬│ r├│wnie┬┐ prezes ZG PZKO in┬┐. Zygmunt Stopa, kt├│ry zawsze wspiera imprezy i dzia┬│alno┼ô├Ž Sekcji Kobiet.
W imieniu gospodarzy powita³ panie prezes MK PZKO i wicewójt gminy Bogus³aw Raszka. Piêkny i ciekawy program kulturalny przygotowa³a m³odzie¿ miejscowej PSP. Wype³niona po brzegi sala Czytelni brawami wynagradza³a poszczególnych wykonawców i orkiestrê.
Wyrazy g³êbokiego uznania i podziêkowania nale¿¹ siê zarówno m³odym wykonawcom, jak i dyrektor mgr El¿biecie Wani oraz pedagogom, którzy programy przygotowuj¹.
G³ównym punktem spotkania by³o wyst¹pienie dra Józefa Szymeczka, prezesa Kongresu Polaków, na temat to¿samoœci Polaków na Zaolziu.
Po smacznym obiedzie uczestniczki spotkania dowiedzia³y siê szczegó³ów dotycz¹cych trasy czerwcowej wycieczki oraz planów Sekcji Kobiet na drugie pó³rocze. Jolanta Tomaszewska, kierowniczka delegacji z Marklowic, przedstawi³a cele Transgranicznego Partnerstwa dla Zachowania Tradycji oraz mo¿liwoœci korzystania z dotacji unijnych.
Sekcja Kobiet ZG PZKO sk³ada t¹ drog¹ serdeczne podziêkowania wszystkim cz³onkiniom wêdryñskiego Klubu Kobiet z Ann¹ Zuber na czele za dobr¹ atmosferê, wspania³e posi³ki i trud w³o¿ony w przygotowanie tego bardzo udanego spotkania. Równie serdeczne podziêkowania kierujemy do wszystkich pañ, które przygotowa³y okolicznoœciowe wystawki i przyjecha³y do Wêdryni nawet z odleg³ych zak¹tków Zaolzia.

 

 

W imieniu Sekcji Kobiet Anna Piszkiewicz