Remont Domu PZKO

Autor: Zarz┬╣d Ko┬│a <info(at)pzkosuchagorna.cz>, Temat: Remont Domu PZKO, Publikowano dnia: 04. 05. 2010

Klikni by otworzy├Ž plik PDF

W 2010 roku szykujemy si├¬ do remontu generalnego naszego Domu PZKO. Konieczna jest kompletna wymiana instalacji elektrycznej, zainstalowanie ogrzewania centralnego wraz z nowym i oszcz├¬dnym piecem gazowym oraz zbiornikiem ciep┬│ej wody u┬┐ytkowej. Niezb├¬dny jest tak┬┐e remont wyposa┬┐enia kuchni, by spe┬│nia┬│a ona nowoczesne wymagania higieniczne i zapotrzebowanie podczas imprez organizowanych w Domu PZKO lub Domu Robotniczym. Oczywi┼ôcie to wszystko musi si├¬ znale┼Ş├Ž pod nowym i ocieplonym dachem.Wszystkie w/w roboty b├¬d┬╣ niew┬╣tpliwie bardzo kosztowne i mimo wszelkich stara├▒ o uzyskanie dofinansowania z program├│w inwestycyjnych Stowarzyszenia Wsp├│lnota Polska oraz bud┬┐etu Gminy Sucha G├│rna, sk┬╣d przewidujemy dop┬│yw ┼ôrodk├│w finansowych w wysoko┼ôci niemal p├│┬│tora miliona koron, to cz├¬┼ô├Ž ┼ôrodk├│w musimy sobie zapewni├Ž z w┬│asnych zapas├│w finansowych lub od sponsor├│w i donator├│w prywatnych.

 

Z tego powodu zwracamy si├¬ do wszystkich cz┬│onk├│w naszego Ko┬│a, przyjaci├│┬│, sympatyk├│w, wsp├│┬│pracownik├│w i firm z uprzejm┬╣ pro┼ôb┬╣ o wsparcie przedsi├¬wzi├¬cia ÔÇ×Remontu Domu PZKO".

 

Je¿eli bowiem remont nie zostanie zrealizowany, istnieje bardzo du¿e ryzyko zamkniêcia lokali Domu z powodu braku rewizji elektrycznoœci, ogrzewania i przewodów kominowych. To faktycznie oznacza³o by koniec naszej dzia³alnoœci!

 

Mamy nadziejê, ¿e znajdziemy wiele osób, które pomog¹ nam w osi¹gniêciu ustalonego celu i jak¹kolwiek sum¹ popr¹ ten projekt.

 

Z góry dziêkujemy za jakiekolwiek dary i wsparcie.

 

Klikni by otworzy├Ž plik PDF