Remont Domu PZKO rozpoczêty

Autor: Zarz┬╣d Ko┬│a <info(at)pzkosuchagorna.cz>, Temat: Remont Domu PZKO, Publikowano dnia: 13. 08. 2010

Fotogaleria - Remont Domu PZKOW minionych dniach rozpocz├¬li┼ômy remont naszego Domu PZKO. Jak zazwyczaj bywa, prace rozpocz├¬to od wyprowadzki i rozbi├│rki tego, co ju┬┐ niepotrzebne. Zapraszamy do obejrzenia kilku zdj├¬├Ž z tych prac. Nie s┬╣ niestety zarejestrowane wszystkie prace, jak na przyk┬│ad pakowanie ca┬│ego wyposa┬┐enia kuchni, szafek w ma┬│ej ┼ôwietlicy itp., w kt├│rych bra┬│y udzia┬│ przede wszystkim panie z Klubu Kobiet.

 

Komisja Przetargowa MK PZKO Sucha Górna wybra³a po 2 etapie przetargu na "Wykonanie Remontu Domu PZKO w Suchej Górnej" spoœród piêciu firm wezwanych do przedstawienia oferty, firmê GASCONTROL spol. s r.o. z siedzib¹ w Hawierzowie-Suchej. Firma z³o¿y³a najkorzystniejsz¹ ofert¹ na wykonanie ca³oœci zaplanowanego remontu. Przekazanie Domu PZKO Wykonawcy zaplanowano na 1.9.2010 r. Zakoñczenie remontu i przekazanie dzie³a przewidziano w umowie na 31.3.2011 r.