Szafki skarb├│w pe┬│ne

Autor: Zarz┬╣d Ko┬│a <info(at)pzkosuchagorna.cz>, Temat: Klub Kobiet, Ćrˇd│o: G┬│os Ludu, wt. 14 kwietnia 2015, Publikowano dnia: 16. 04. 2015

Wielu mieszka├▒c├│w Suchej G├│rnej - i nie tylko - skorzysta┬│o z ca┬│kiem przyjemnej, wiosennej pogody i zawita┬│o podczas weekendu do g├│rnosuskiego Domu PZKO. Przez oba dni mo┬┐na tam by┬│o zwiedza├Ž wystaw├¬ pn. "Co ukrywaj┬╣ szafki w naszych domach", kt├│r┬╣ przygotowa┬│y cz┬│onkinie dzia┬│aj┬╣cego przy MK PZKO Klubu Kobiet. Jak si├¬ za┼ô okaza┬│o, szafki ukrywa┬│y istne skarby.G├│rnosuski Klub Kobiet organizuje tradycyjne wystawy wiosenne co dwa lata. Panie prezentuj┬╣ na nich swoje rob├│tki wyszywane obrusy, serwety, poduszki... Tak┬┐e takie eksponaty mo┬┐na by┬│o znale┼Ş├Ž na tegorocznej wystawie. Oko zwiedzaj┬╣cych przyci┬╣ga┬│o jednak tym razem przede wszystkim inne skarby. Medale wojskowe: przedwojenne, a nawet z czas├│w Monarchii Austro-W├¬gierskiej, stare pi├│rniki, tabliczki, na kt├│rych pisa┬│o si├¬ kiedy┼ô w szkole, wiekowe ┬┐elazka, mo┼Şdzierze, zabawki z r├│┬┐nych czas├│w, zabytkowe Biblie, kancjona┬│y. To wszystko z zachwytem ogl┬╣da┬│y dziesi┬╣tki os├│b, kt├│re w sobot├¬ lub w niedziel├¬ odwiedzi┬│y g├│rnosuski Dom PZKO.

- Na poprzedzaj┬╣cym tegoroczn┬╣ wystaw├¬ wiosenn┬╣ zebraniu dosz┬│y┼ômy do wniosku, ┬┐e tych wsp├│┬│czesnych eksponat├│w mog┬│oby by├Ž za ma┬│o. Rzuci┬│am wi├¬c pomys┬│, ┬┐eby mo┬┐na zaprezentowa├Ž tym razem stare rzeczy, z kt├│rych korzystali na co dzie├▒ nasi dziadkowie, babcie, a kt├│rych w naszych domach wci┬╣┬┐ mamy jeszcze sporo. Idea spodoba┬│a si├¬ moim kole┬┐ankom, poszpera┬│y w swoich szufladach. Okaza┬│o si├¬, ┬┐e mamy si├¬ czym pochwali├Ž - powiedzia┬│a naszej gazecie szefowa Klubu Kobiet, Eugenia Ka├▓a.

Opowiedzia³a nam, ¿e w przygotowaniu wystawy w³¹czy³o siê sporo klubowiczek i nie tylko. - Na przyk³ad Gra¿yna Siwek, która nie anga¿uje siê w ¿ycie naszego Klubu, ale jest cz³onkini¹ naszego Ko³a, te¿ siê zainspirowa³a i w domu swojego wujostwa, nie¿yj¹czych ju¿ pañstwa Matuszków, odkry³a prawdziwe skarby.Tak samo klubowiczka Halina Czendlik, z domu Pietraszek, pañstwo Kryglowie. Nazbiera³yœmy tych sufladowych skarbów sporo. Dziêki temu wystawa ma wziêcie. Od soboty zobaczy³o j¹ ju¿ ponad 200 osób, a liczymy na to, ¿e i w niedzielê zajrzy do nas wielu mieszkañców Suchej Górnej, a tak¿e okolicznych miejscowoœci - stwierdzi³a szefowa Klubu Kobiet w samo niedzielne popo³udnie.

Doda³a, ¿e wœród zwiedzaj¹cych wystawê pañ najwiêkszym powodzeniem cieszy³y siê piêkne zastawy sto³owe ustawione na licz¹cym ponad sto lat wyszywanym obrusie lub zabytkowe ¿elazka. Panów przyci¹ga³y medale wojskowe, dzieciarniê zaœ ró¿nego rodzaju zabawki, wózki dzieciêce. Pani Eugenia pokaza³a nam te¿ przechowywan¹ w jej rodzinie zabytkow¹ Bibliê, na której ok³adkach i puszych kartach zapisywano wa¿ne dla rodziny wydarzenia. - S¹, na przyk³ad, zapisy o narodzinach moich wujków, których jeszcze pamiêtam - podkreœli³a...