Logo PZKO

Miejscowe Ko│o PZKO

Sucha Gˇrna
Witamy w Niedzielŕ, 14 lipca 2024, 04:34

Wyszukiwanie


Szukaj
na stronach MK PZKO!
Zaawansowane

Informacje

MK PZKO Sucha G├│rna
ul. Centrum 235
735 35 Horn├ş Such├í

Czech Republic

I├ł 70920656

e-mail:
info(at)pzkosuchagorna.cz

Motto:
I ťmiech mo┐e byŠ niekiedy nauk╣. (I. Krasicki)

IloťŠ pokazanych artyku│ˇw: 12 (z 12 │╣cznie znalezionych)

Klub Kobiet

Szafki skarb├│w pe┬│ne

Publikowano dnia 16. 04. 2015 (1070 przeczyta˝)

Wielu mieszka├▒c├│w Suchej G├│rnej - i nie tylko - skorzysta┬│o z ca┬│kiem przyjemnej, wiosennej pogody i zawita┬│o podczas weekendu do g├│rnosuskiego Domu PZKO. Przez oba dni mo┬┐na tam by┬│o zwiedza├Ž wystaw├¬ pn. "Co ukrywaj┬╣ szafki w naszych domach", kt├│r┬╣ przygotowa┬│y cz┬│onkinie dzia┬│aj┬╣cego przy MK PZKO Klubu Kobiet. Jak si├¬ za┼ô okaza┬│o, szafki ukrywa┬│y istne skarby.

Klub Kobiet

Jest w Klubach Kobiet jakaœ si³a...

Publikowano dnia 18. 11. 2013 (1044 przeczyta˝)

Oko³o 160 pañ z wszystkich zak¹tków Zaolzia spotka³o siê
w sobotê w Domu Robotniczym w Suchej Górnej na kolejnym,
Jesiennym Spotkaniu Klub├│w Kobiet. Kilkugodzinna impreza
okaza³a siê wielkim sukcesem.

Klub Kobiet

Pracowite p├│┬│rocze Klubu Kobiet

Publikowano dnia 10. 08. 2010 (2073 przeczyta˝)

Panie z Klubu Kobiet w Suchej Górnej pierwsze pó³rocze wytê¿onej pracy zakoñczy³y pieczeniem ko³aczy i ciastek na festyn szkolny. Wydawa³oby siê komuœ, ¿e podczas wakacji odpoczywaj¹. W lipcu pomagaj¹ podczas prac zwi¹zanych z wyprowadzk¹ inwentarza Domu PZKO, który przygotowuje siê do remontu kapitalnego, ale równie¿ nie zapominaj¹ o relaksie.

Klub Kobiet

Suszanki promowa³y szo³drê i ko³ocze

Publikowano dnia 24. 03. 2010 (1507 przeczyta˝)

Fotogaleria - Suszanki promowa³y szo³drê i ko³oczeUdanie reprezentowa³y Zaolzie na siódmej edycji Regionalnego konkursu Wypieków na Zpusty i Wielkanoc "Dorty, ko³ocze, krepliki i nasze placki", który odby³ siê w sobotê 20 marca 2010 w Zebrzydowicach, cz³onkinie Klubu Kobiet przy MK PZKO w Suchej Górnej.

Klub Kobiet

Wystawa Klubu Kobiet 2009

Publikowano dnia 30. 10. 2009 (2268 przeczyta˝)

Fotogaleria - Wystawa Klubu Kobiet - jesie├▒ 2009Kluby Kobiet z ca┬│ego Zaolzia przygotowuj┬╣ jesieni┬╣ swoje tradycyjne wystawy. ÔÇ×G┬│osu Ludu" odwiedzi┬│ panie z Klubu Kobiet Miejscowego Ko┬│a Polskiego Zwi┬╣zku Kulturalno-O┼ôwiatowego w Suchej G├│rnej, kt├│re w domu PZKO wystawia┬│y w weekend swoje prace.

Klub Kobiet

Klub Kobiet na wycieczce w Opawie

Publikowano dnia 24. 09. 2009 (1925 przeczyta˝)

Klub Kobiet oprócz pracy w kuchni przy wszystkich imprezach miejscowego Ko³a PZKO myœli i o relaksie. W tym roku 21 lipca panie o godz. 8.00 wyjecha³y poci¹giem do Opawy.

Klub Kobiet

Sekcja Kobiet na wycieczce

Publikowano dnia 19. 06. 2009 (1904 przeczyta˝)

Fotogaleria - Wycieczka Klubu KobietCo roku Sekcja Kobiet ZG PZKO organizuje ró¿ne wycieczki. W tym roku wycieczka przypad³a na 2 czerwca 2009. Z suskiego Ko³a PZKO pojecha³o osiem osób (siedem pañ oraz jeden mê¿czyzna).

Klub Kobiet

Wiosenne spotkanie w Wêdryni

Publikowano dnia 19. 06. 2009 (1890 przeczyta˝)

Coroczne Wiosenne Spotkanie dzia┬│aczek Klub├│w Kobiet PZKO odby┬│o si├¬ w sobot├¬ 25 kwietnia w w├¬dry├▒skiej Czytelni. Organizatorem tej imprezy jest Sekcja Kobiet ZG PZKO. W tym roku go┼ôci┬│ nas Klub Kobiet MK PZKO w W├¬dryni. Panie przygotowa┬│y naprawd├¬ mi┬│e ┼ôrodowisko dla 140 uczestniczek i 8-osobowej delegacji Ko┬│a Gospody├▒ z Marklowic ko┬│o Wodzis┬│awia ┼ĺl┬╣skiego, z kt├│rym Sekcja Kobiet nawi┬╣za┬│a ju┬┐ wcze┼ôniej kontakty.

Klub Kobiet

Panie z Klubu Kobiet z innej strony...

Publikowano dnia 06. 04. 2009 (1910 przeczyta˝)

Fotogaleria - Warsztaty Klubu KobietPanie z KK nie tylko troszcz¹ siê o zaplecze kulinarne podczas najró¿niejszych imprez organizowanych przez Ko³o PZKO, szko³ê czy przedszkole.

Klub Kobiet

Dzia┬│alno┼ô├Ž Klubu Kobiet za pierwsze p├│┬│rocze 2007

Publikowano dnia 22. 07. 2007 (2358 przeczyta˝)
Klub KobietCz┬│onkinie Klubu Kobiet w pierwszym p├│┬│roczu 2007 roku nie odpoczywa┬│y, lecz bardzo intensywnie pracowa┬│y. Spotkania klubowe odbywa┬│y si├¬ pierwsz┬╣ ┼ôrod├¬ w miesi┬╣cu. W tym p├│┬│roczu by┬│y to spotkania kole┬┐e├▒skie, na kt├│rych omawiano akcje, kt├│re trzeba przygotowa├Ž w danym miesi┬╣cu.
Klub Kobiet

Zaproszenie na wystawê Klubu Kobiet

Publikowano dnia 22. 04. 2007 (111 przeczyta˝)


Klub Kobiet

Z historii Klubu Kobiet

Publikowano dnia 30. 01. 2006 (2845 przeczyta˝)

Ruch kobiecy ma w Suchej Górnej w³asne i chlubne tradycje. Kobiety zrozumia³y, ¿e nie chodzi o jakiœ jednorazowy wysi³ek, ale o sta³e, œcis³e, codzienne i systematyczne wspó³dzia³anie z zarz¹dem MK PZKO i jego wszystkimi zespo³ami.

Imieniny obchodz┬╣

w Polsce:
Bonawentura, Kamil, Marcelina

w Czechach: KarolÝna

Aktualnoœci

Nowe strony internetowe
Od stycznia 2016mamy nowe strony internetowe www.pzkosuchagorna.cz. Aktualnie wyœwietlona witryna jest dostêpna jako archiwum wczeœniej wyœwietlanych informacji.
W│o┐one: 10.01.2016

Skupina ╚EZ

Layout rsBloger by pa3k © 2005 modified by MK PZKO © 2006.
Witryna stworzona za pomoc╣ phpRS - GNU/GPL systemu radakcyjnego. 
Administracja witryny WebMail webmaster(at)pzkosuchagorna.cz Dokumenty