Logo PZKO

Miejscowe Ko│o PZKO

Sucha Gˇrna
Witamy w Niedzielŕ, 14 lipca 2024, 03:41

Wyszukiwanie


Szukaj
na stronach MK PZKO!
Zaawansowane

Informacje

MK PZKO Sucha G├│rna
ul. Centrum 235
735 35 Horn├ş Such├í

Czech Republic

I├ł 70920656

e-mail:
info(at)pzkosuchagorna.cz

Motto:
I ťmiech mo┐e byŠ niekiedy nauk╣. (I. Krasicki)

IloťŠ pokazanych artyku│ˇw: 4 (z 4 │╣cznie znalezionych)

Ch├│r Mieszany SUCHA

WIOSENNE ┼ĺPIEWANIE

Publikowano dnia 06. 05. 2015 (591 przeczyta˝)

CHÓR SUCHA przy MK PZKO w Suchej Górnej

serdecznie zaprasza na

WIOSENNE ┼ĺPIEWANIE

17 maja 2015

godzina 15.00

Dom Robotniczy w Suchej G├│rnej

 

Wyst┬╣pi┬╣:

  • Dzieci obu szk├│┬│ i przedszkoli z Suchej G├│rnej
  • Beata Czendlik - ┼áelov├í
  • W┬│adys┬│aw Czepiec
  • Zesp├│┬│ wokalny TA Grupa
  • Estrada Ludowa Czantoria z Ustronia
  • Zesp├│┬│ ┼ôpiewaczy Ch├│rek z kapel┬╣ ┼ámyk├▓a
  • Ch├│r Sucha, ch├│rzy┼ôci Harfy

Wstêpne dobrowolne


| Autor: Chor Sucha | InformaŔnÝ e-mailVytisknout Ŕlßnek
Ch├│r Mieszany SUCHA

Zaproszenie na ┼ĺwiniobicie

Publikowano dnia 15. 02. 2009 (9 przeczyta˝)

28 lutego 2009 w Domu Robotniczym w Suchej G├│rnej odb├¬dzie si├¬ tradycyjne ju┬┐ ┼ĺWINIOBICIE. Impreza ta rozpocznie si├¬ o godz. 16:00. Jej organizatorami s┬╣ zarz┬╣d MK PZKO i Ch├│r Mieszany SUCHA.
T┬╣ drog┬╣ ch├│r Sucha serdecznie zaprasza Pa├▒stwa na ┼ĺwiniobicie, gdzie wyst┬╣pi zesp├│┬│ kabaretowy z nowym programem. Program zosta┬│ przygotowany specjalnie z okazji suskiego ┼ĺwiniobicia i nie by┬│ dot┬╣d przedstawiany na ┬┐adnej innej imprezie, b├¬dzie on wi├¬c dla Pa├▒stwa niespodziank┬╣.

Sp├│jrz na plakat

| Autor: Chor Sucha | InformaŔnÝ e-mailVytisknout Ŕlßnek
Ch├│r Mieszany SUCHA

Zaproszenie na 95-lecie œpiewactwa

Publikowano dnia 12. 05. 2008 (5 przeczyta˝)

Zarz¹d MK PZKO oraz Chór Mieszany SUCHA zapraszaj¹ na koncert jubileuszowy z okazji 95-lecia zorganizowanego œpiewactwa w Suchej Górnej, który odbêdzie siê w niedzielê 8 czerwca 2008 od godz. 16.oo w sali Domu Robotniczego w Suchej Górnej.
W programie, jak¿e ju¿ tradycyjnie, wyst¹pi¹ nasi najm³odsi œpiewacy z miejscowego przedszkola pod kierownictwem p. Jadwigi Makówki. Przyczynek do programu przygotowuj¹ równie¿ ich starsi koledzy i kole¿anki ze szko³y podstawowej.
Koncert jubileuszowy zaszczyc¹ swoimi wystêpami równie¿ nasi przyjaciele, a mianowicie Chór Mêski "HARFA" z Bielska-Bia³ej oraz górnosuskiej publicznoœci znany ju¿ Chór ¯eñski "KALINA" z Karwiny-Frysztatu, pod batut¹ swego d³ugoletniego dyrygenta p.Otokara Winklera.
(zobacz zaproszenie...)


Ch├│r Mieszany SUCHA

Historia œpiewactwa w Suchej Górnej

Publikowano dnia 30. 01. 2006 (1148 przeczyta˝)

Tradycje ┼ôpiewacze w naszej gminie si├¬gaj┬╣ jeszcze przed pierwsz┬╣ wojn┬╣ ┼ôwiatow┬╣. Ju┬┐ w 1913 roku powsta┬│ pierwszy oficialny Ch├│r mieszany I ko┬│a Macierzy Szkolnej. Niestety dzia┬│alno┼ô├Ž ┼ôpiewacz┬╣ zytrzyma┬│a pierwsza wojna ┼ôwiatowa. Ale ju┬┐ w 1918 roku powsta┬│ Ch├│r mieszany Lira przy I kole Macierzy Szkolnej. Najwi├¬kszy rozkwit ┼ôpiewactwa w Suchej G├│rnej nast┬╣pi┬│ w latach mi├¬dzywojennych a konkretnie w latach 1921 ÔÇô 1938. W tym okresie powsta┬│o na terenie naszej wioski dziewi├¬├Ž zepo┬│├│w ┼ôpiewaczych. Pr├│cz w┬│asnych koncert├│w bra┬│y udzia┬│ w r├│┬┐nych konkursach ┼ôpiewaczych i licznych wyst├¬pach w okolicach naszego regionu. Okrutna druga wojna ┼ôwiatowa st┬│umi┬│a jak┬╣kolwiek dzia┬│alno┼ô├Ž kulturaln┬╣.
W roku 1947 na apel miejscowej grupy Stowarzyszenia M³odzie¿y Polskiej i Miejscowego Ko³a PZKO zrodzi³y siê dwa chóry a mianowicie Chór mieszany oraz Chór mêski. Niestety asymilacja i niezainteresowanie œpiewactwem oba chóry po³¹czy³a w Chór Mieszany Sucha, który dzia³a do dnia dzisiejszego. Efektem ofiarnej pracy s¹ liczne wystêpy w kraju i za granicami. By³y nagrania w Radio w Ostrawie i Katowicach. Od 15 lat chór utrzymuje wpó³pracê z mêskim chórem Harfa z Bielska Bia³ej. W 1998 roku chór obchidzi³ 85-lecie œpiewactwa w Suchej Górnej. Od tej pory corocznie organizuje w jesieni spotkania chóralne pt. Jesienne œpiewanie, które cieszy siê wielkim powodzeniem. W chórze œpiewa obecnie 35 chórzystów. Kierownikiem chóru jest Wanda Sztebel zaœ dyrygentem od trzech lat jest Anna Kiszka.


Imieniny obchodz┬╣

w Polsce:
Bonawentura, Kamil, Marcelina

w Czechach: KarolÝna

Aktualnoœci

Nowe strony internetowe
Od stycznia 2016mamy nowe strony internetowe www.pzkosuchagorna.cz. Aktualnie wyœwietlona witryna jest dostêpna jako archiwum wczeœniej wyœwietlanych informacji.
W│o┐one: 10.01.2016

Skupina ╚EZ

Layout rsBloger by pa3k © 2005 modified by MK PZKO © 2006.
Witryna stworzona za pomoc╣ phpRS - GNU/GPL systemu radakcyjnego. 
Administracja witryny WebMail webmaster(at)pzkosuchagorna.cz Dokumenty