Logo PZKO

Miejscowe Koo PZKO

Sucha Grna
Witamy w Poniedziaek, 28 listopada 2022, 17:16

Wyszukiwanie


Szukaj
na stronach MK PZKO!
Zaawansowane

Informacje

MK PZKO Sucha Górna
ul. Centrum 235
735 35 Horní Suchá

Czech Republic

IÈ 70920656

e-mail:
info(at)pzkosuchagorna.cz

Motto:
Najwaniejszy w kadym dziaaniu jest pocztek. (Platon)

Reporta¿e z imprez

Z przygotowañ koncertu chórów Sucha i Stonawa

Publikowano dnia 30. 12. 2009 (1832 przeczyta)

Chóry Sucha i Stonawa wspólnie zaœpiewa³y na koncercie kolêd, który odby³ siê w sobotê 2 stycznia 2010 w koœciele Marii Magdaleny w Stonawie. Jak zrodzi³ siê pomys³ na ten koncert i jak przebiega³y przygotowania, mog¹ Pañstwo zobaczyæ poni¿ej.W listopadzie odwiedzi³a naszych chórzystów delegacja chóru Stonawa, mianowicie dyrektor Maria Orszulik oraz kierownik organizacyjny Boles³aw Koch, z propozycj¹ wpólnego koncertu kolêd w stonawskim koœciele. G³ównym punktem programu mia³a byæ wi¹zanka kolêd opracowana w 1936 roku przez prof. Hadynê - kierownika zespo³u Œl¹sk. Kierownictwo chóru Sucha chêtnie zgodzi³o siê na ten pomys³. A ¿e chórzyœci staraj¹ siê byæ zawsze sumiennie przygotowani do wystêpów, a czasu do koncertu by³o ju¿ niewiele, postanowili spotkaæ siê na ca³odziennym zgrupowaniu w œwietlicy naszego ko³a dnia 20. 11. 2009. Tam doszlifowano wszystkie utwory, z którymi nasz chór wyst¹pi³ samodzielnie, jak i g³ówn¹ wi¹zankê kolêd. Próba generalna ca³oœci programu koncertowego odby³a siê 28. 12. 2009 w œwietlicy MK PZKO Stonawa a póŸniej tak¿e w koœciele.

 

Poni¿ej zdjêcia ze zgrupowania suskiego chóru w œwietlicy naszego domu PZKO.
Fotogaleria - Zgrupowanie chóru


| Autor: Chor Sucha | Informan e-mailVytisknout lnek

Imieniny obchodz¹

w Polsce:
Jakub, Zdzisaw, Lesawa

w Czechach: Ren

Aktualnoœci

Nowe strony internetowe
Od stycznia 2016mamy nowe strony internetowe www.pzkosuchagorna.cz. Aktualnie wyœwietlona witryna jest dostêpna jako archiwum wczeœniej wyœwietlanych informacji.
Woone: 10.01.2016

Skupina EZ

Layout rsBloger by pa3k © 2005 modified by MK PZKO © 2006.
Witryna stworzona za pomoc phpRS - GNU/GPL systemu radakcyjnego. 
Administracja witryny WebMail webmaster(at)pzkosuchagorna.cz Dokumenty