Logo PZKO

Miejscowe Koo PZKO

Sucha Grna
Witamy w Poniedziaek, 28 listopada 2022, 16:24

Wyszukiwanie


Szukaj
na stronach MK PZKO!
Zaawansowane

Informacje

MK PZKO Sucha Górna
ul. Centrum 235
735 35 Horní Suchá

Czech Republic

IÈ 70920656

e-mail:
info(at)pzkosuchagorna.cz

Motto:
Najwaniejszy w kadym dziaaniu jest pocztek. (Platon)

Ubieg³e akcje

Komisja Senatu RP z wizyt¹ w Suchej Górnej

Publikowano dnia 29. 01. 2010 (2053 przeczyta)

Fotogaleria - Komisja Senatu RPW pi¹tek 29 stycznia 2010 goœci³a w naszym Domu PZKO delegacja Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Celem wizyty by³o zapoznanie siê z budynkiem, jak równie¿ z dzia³alnoœci¹ i dorobkiem naszego Ko³a. I po co to wszystko? Otó¿ senatorzy Andrzej Szewiñski oraz Tadeusz Wojciech Skorupa, którym towarzyszy³ prezes ZG PZKO Jan Ry³ko, s¹ cz³onkami komisji Senatu RP rozpatruj¹cej wnioski dofinansowanie dzia³alnoœci organizacji polonijnych poza granicami pañstwa sk³adane do senatu za poœrednictwem Stowarzyszenia Wspólnota Polska.Nasze Ko³o w tym roku ubiega siê nie tylko o dofinansowanie dzia³alnoœci kulturalno-oœwiatowej, ale przygotowano i z³o¿ono tak¿e obszerny projekt inwestycyjny remontu Domu PZKO w Suchej Górnej. Gospodarzami spotkania byli Prezes Bronis³aw Zyder, wiceprezesi Marian Pilch i Jan Zyder oraz gospodarz Domu PZKO Henryk Koœmider. Zaproszenie na spotkanie przyj¹³ równie¿ burmistrz naszej gminy Jan Lipner, który chêtnie rozmawia³ z senatorami na temat wsparcia gminy na rzecz naszego Ko³a. Goœcie obejrzeli kilka zdjêæ z imprez i wyjazdów zespo³ów, zapoznali siê ze stanem budynku, przedstawiliœmy „na miejscu" plan remontu (tak¿e zaplanowanego remontu Domu Robotniczego). Mi³ym zaskoczeniem dla Panów senatorów by³ zakres dzia³alnoœci naszego Ko³a, iloœæ cz³onków oraz poziom wspó³pracy z innymi organizacjami i gmin¹. Ca³y projekt i nasz dorobek zosta³ oceniony bardzo pozytywnie i z szacunkiem.


Ogl¹daj¹c zdjêcia i obrazy, natknêli siê goœcie równie¿ na obraz pokazuj¹cy pomnik ¯wirki i Wigury. Poniewa¿ obaj senatorzy wyrazili chêæ odwiedzenia tego miejsca, postanowiliœmy po obiedzie zaprowadziæ ich na „¿wirkowisko". W prawdzie droga ukryta by³a pod grub¹ warstw¹ œniegu, jednak to nie stanowi³o ¿adnej przeszkody dla Senatora Skorupy, który poszed³ obejrzeæ pomnik.


| Autor: Zarz¹d Ko³a | Informan e-mailVytisknout lnek

Imieniny obchodz¹

w Polsce:
Jakub, Zdzisaw, Lesawa

w Czechach: Ren

Aktualnoœci

Nowe strony internetowe
Od stycznia 2016mamy nowe strony internetowe www.pzkosuchagorna.cz. Aktualnie wyœwietlona witryna jest dostêpna jako archiwum wczeœniej wyœwietlanych informacji.
Woone: 10.01.2016

Skupina EZ

Layout rsBloger by pa3k © 2005 modified by MK PZKO © 2006.
Witryna stworzona za pomoc phpRS - GNU/GPL systemu radakcyjnego. 
Administracja witryny WebMail webmaster(at)pzkosuchagorna.cz Dokumenty