Logo PZKO

Miejscowe Koo PZKO

Sucha Grna
Witamy w Pitek, 3 lutego 2023, 20:32

Wyszukiwanie


Szukaj
na stronach MK PZKO!
Zaawansowane

Informacje

MK PZKO Sucha Górna
ul. Centrum 235
735 35 Horní Suchá

Czech Republic

IÈ 70920656

e-mail:
info(at)pzkosuchagorna.cz

Motto:
Nic czowieka tak nie charakteryzuje jak rodzaj zabawy, ktrej szuka. (K. Przerwa- Tetmajer)

Kó³ko Sportowe

„Puchar Lata" dla Suchej Górnej

Publikowano dnia 10. 08. 2010 (2204 przeczyta)

Osiem zespo³ów stanê³o do walki o presti¿owy „Puchar Lata", trofeum dla najlepszej dru¿yny pi³karskiej otwartych mistrzostw PZKO. Po dobrych doœwiadczeniach z poprzedniego roku imprezê przeprowadzono ponownie na trawiastym boisku prywatnej szko³y œredniej w Trzyñcu-Kanadzie. Organizatorami XXXIV „Pucharu Lata" byli zapaleñcy z MK PZKO Leszna Dolna, którzy po raz kolejny stanêli na wysokoœci zadanie. Turniej rozegrany zosta³ bez usterek, pomimo niestabilnej i deszczowej pogody. Ze zwyciêstwa radowali siê pi³karze MK PZKO Sucha Górna, którzy w finale pokonali 2:1 Niebory. Na trzecim miejscu uplasowali siê zawodnicy Lesznej Dolnej, wygrywaj¹c w pojedynku o br¹z w rzutach karnych z ekip¹ Osówek.
Prawdziwa euforia porównywalna tylko do zwyciêstwa w finale Ligi Mistrzów zapanowa³a w sobotê w dru¿ynie Suchej Górnej. Ekipa tamtejszego ko³a PZKO siêgnê³a po historyczny triumf w „Pucharze Lata", pierwsz¹ wygran¹ w d³ugoletnich startach. - Wreszcie siê uda³o, jesteœmy szczêœliwi - powiedzia³ „G³osowi Ludu" Adam Preisner, kapitan zwyciêskiej ekipy. Górnosuszanie w tym roku nie pozostawili nic przypadkowi. - Wystawiliœmy siln¹ dru¿ynê, w której nie by³o s³abego ogniwa. Wszyscy zagrali na wysokim poziomie - podkreœli³ Preisner. Sucha Górna w dobrym stylu wygra³a rywalizacjê grupow¹, zaœ w pó³finale upora³a siê 3:1 z Osówkami. Trzon dru¿yny stanowili pi³karze graj¹cy na co dzieñ w rozgrywkach pi³karskich na szczeblach wojewódzkich. Czyli nie chodzi³o wcale o przypadkowych zawodników, a o dobrze pouk³adany i bramkostrzelny zespó³. Z Suchej Górnej pochodzi te¿ najlepszy strzelec turnieju - Martin Baranek (5 bramek), jak równie¿ najlepszy zawodnik wybrany przez organizatorów - Jan Janovský. - Podoba³a mi siê nie tylko ofensywnie graj¹ca w tym roku Sucha Górna, ale wszystkie zespo³y startuj¹ce w tej edycji. Pi³karze zas³uguj¹ na s³owa uznania - stwierdzi³ Tadeusz Szkucik, d³ugoletni dyrektor turnieju. Zaskoczeniem zawodów by³a tylko s³absza dyspozycja obroñców tytu³u z MK PZKO Gródek, którzy zajêli dopiero czwarte miejsce w grupie, ostatecznie zaœ przedostatnie w ca³ym turnieju.
W odró¿nieniu od s³onecznej ubieg³orocznej edycji, tym razem pogoda sp³ata³a pi³karzom figla. Chmury zbiera³y siê nad Trzyñcem od samego rana, ale deszcz na dobre lun¹³ dopiero od pó³fina³ów. Dobrze przygotowane boisko wytrzyma³o jednak do samego fina³u. Nawet w strugach deszczu mo¿na by³o rozgrywaæ pi³kê, a wiêc zespo³y nie ogranicza³y siê wy³¹cznie do destrukcji. Sêdziowie Otakar Karch i Karol Kantor w ca³ym turnieju pokazali tylko jedn¹ ¿ó³t¹ kartkê. Jedno napomnienie w szesnastu rozegranych spotkaniach zas³uguje na wpis do Ksiêgi Rekordów Guinessa. - W Pucharze Lata zreszt¹ nigdy nie by³o brutalnej gry. Szanujemy siê wzajemnie, bo przecie¿ nie o to chodzi, ¿eby wróciæ z amatorskiego turnieju do domu z nog¹ w gipsie - podkreœli³ Szkucik. Tegoroczna edycja „Pucharu Lata" zorganizowana zosta³a przy wsparciu finansowym Zarz¹du G³ównego PZKO, Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej, w³adz Trzyñca oraz Senatu RP.

 


| Autor: Zarz¹d Ko³a | Informan e-mailVytisknout lnek | rdo: G³os Ludu, wt. 27.7.2010

Imieniny obchodz¹

w Polsce:
Baej, Hipolit, Oskar

w Czechach: Blaej

Aktualnoœci

Nowe strony internetowe
Od stycznia 2016mamy nowe strony internetowe www.pzkosuchagorna.cz. Aktualnie wyœwietlona witryna jest dostêpna jako archiwum wczeœniej wyœwietlanych informacji.
Woone: 10.01.2016

Skupina EZ

Layout rsBloger by pa3k © 2005 modified by MK PZKO © 2006.
Witryna stworzona za pomoc phpRS - GNU/GPL systemu radakcyjnego. 
Administracja witryny WebMail webmaster(at)pzkosuchagorna.cz Dokumenty