Logo PZKO

Miejscowe Koo PZKO

Sucha Grna
Witamy w Sobot, 10 czerwca 2023, 13:48

Wyszukiwanie


Szukaj
na stronach MK PZKO!
Zaawansowane

Informacje

MK PZKO Sucha Górna
ul. Centrum 235
735 35 Horní Suchá

Czech Republic

IÈ 70920656

e-mail:
info(at)pzkosuchagorna.cz

Motto:
Najlepiej czowiek prosi, gdy dzikuje. (S.Wyszyski)

Klub Kobiet

Pracowite pó³rocze Klubu Kobiet

Publikowano dnia 10. 08. 2010 (1953 przeczyta)

Panie z Klubu Kobiet w Suchej Górnej pierwsze pó³rocze wytê¿onej pracy zakoñczy³y pieczeniem ko³aczy i ciastek na festyn szkolny. Wydawa³oby siê komuœ, ¿e podczas wakacji odpoczywaj¹. W lipcu pomagaj¹ podczas prac zwi¹zanych z wyprowadzk¹ inwentarza Domu PZKO, który przygotowuje siê do remontu kapitalnego, ale równie¿ nie zapominaj¹ o relaksie.W minionych latach zwiedzi³yœmy z Klubem Kobiet Opawê, Ostrawê, Czeladn¹, Mosty ko³o Jab³onkowa, Czantoriê, a w tym roku punktem zainteresowañ by³ nasz teren. Ju¿ 1 lipca pojecha³yœmy do Cz. Cieszyna, by na piechotê zwiedziæ zabytki miasta, które rozdziela rzeka Olza. Pogoda dopisa³a, wiêc mog³yœmy spacerowaæ piêknymi, w¹skimi uliczkami, podziwiaæ Studniê Trzech Braci, Rynek, Teatr im. Adama Mickiewicza, Wzgórze Zamkowe i Zamek. Wiêkszoœæ pañ wysz³a tak¿e na wie¿ê, by podziwiaæ piêkny krajobraz po obu brzegach Olzy. W cieniu drzew na Wzgórzu Zamkowym trochê odpoczê³yœmy i wróci³yœmy do centrum, gdzie podziwia³yœmy rynek, odnowione kamienice i fontannê. Wycieczkê zakoñczy³yœmy zwiedzeniem nowej kawiarni „Noiva", gdzie z tarasu mo¿na podziwiaæ panoramê Cieszyna. Wszystkie panie powraca³y do domu bardzo zadowolone i prosi³y o dalsz¹ wêdrówkê po naszym terenie. W czwartek 29 lipca pojecha³yœmy samochodami do Karwiny i Darkowa. Kole¿anka Janka Rzyman przygotowa³a plan, co mo¿na w Karwinie zwiedziæ. Samochody zaparkowa³yœmy na podwórzu SP we Frysztacie. Na piechotê przesz³yœmy ko³o Domu PZKO, przez park, ogl¹dnê³yœmy budynek s¹du, uniwersytetu i archiwum. Powoli dosz³yœmy a¿ na rynek i w Galerii „Pod Wie¿¹" podziwia³yœmy obrazy pana J. Kucharczyka. Potem wesz³yœmy do koœcio³a katolickiego. Ponadto w Sali wystaw miejscowego muzeum zobaczy³yœmy wystawê o historii Karwiny i sportu. Wys³ucha³yœmy ciekawego wyk³adu i przez 20 minut ogl¹da³yœmy film, który przypomnia³ nam ju¿ nieistniej¹ce budynki w ró¿nych czêœciach miasta. Wszystkie panie podczas projekcji tego filmu przenosi³y siê o 50 lat wstecz i z nostalgi¹ wspomina³y swoje m³ode lata. Po obiedzie zagl¹dnê³yœmy jeszcze do Galerii Zamkowej „Chagall", by podziwiaæ wystawê obrazów J. Maøáka oraz innych twórców. Nastêpnie samochodami pojecha³yœmy w kierunku Darkowa. Tutaj podziwia³yœmy most, rzekê Olzê i piêkny park, który roztacza siê ko³o Domów Zdrojowych. Nasze spacerowanie po Karwinie zakoñczy³yœmy w restauracji Domu Zdrojowego. Panie stwierdzi³y, ¿e nasze miasta z roku na rok piêkniej¹. Podczas takich wêdrówek s¹ odkrywane czasami bardzo ciekawe, na co dzieñ niezauwa¿ane miejsca. Polecamy paniom z innych klubów kobiet, by zrobiæ sobie od czasu do czasu taki relaks. Warto odetchn¹æ od codziennej harówki.


| Autor: Zarz¹d Ko³a | Informan e-mailVytisknout lnek | rdo: G³os Ludu, so. 7.8.2010

Imieniny obchodz¹

w Polsce:
Bogumi, Edgar, Magorzata

w Czechach: Gita

Aktualnoœci

Nowe strony internetowe
Od stycznia 2016mamy nowe strony internetowe www.pzkosuchagorna.cz. Aktualnie wyœwietlona witryna jest dostêpna jako archiwum wczeœniej wyœwietlanych informacji.
Woone: 10.01.2016

Skupina EZ

Layout rsBloger by pa3k © 2005 modified by MK PZKO © 2006.
Witryna stworzona za pomoc phpRS - GNU/GPL systemu radakcyjnego. 
Administracja witryny WebMail webmaster(at)pzkosuchagorna.cz Dokumenty