Logo PZKO

Miejscowe Koo PZKO

Sucha Grna
Witamy w Sobot, 10 czerwca 2023, 12:45

Wyszukiwanie


Szukaj
na stronach MK PZKO!
Zaawansowane

Informacje

MK PZKO Sucha Górna
ul. Centrum 235
735 35 Horní Suchá

Czech Republic

IÈ 70920656

e-mail:
info(at)pzkosuchagorna.cz

Motto:
Najlepiej czowiek prosi, gdy dzikuje. (S.Wyszyski)

Klub Kobiet

Jest w Klubach Kobiet jakaœ si³a...

Publikowano dnia 18. 11. 2013 (920 przeczyta)

Oko³o 160 pañ z wszystkich zak¹tków Zaolzia spotka³o siê
w sobotê w Domu Robotniczym w Suchej Górnej na kolejnym,
Jesiennym Spotkaniu Klubów Kobiet. Kilkugodzinna impreza
okaza³a siê wielkim sukcesem.Dla zaproszonych pañ ze specjalnym programem wyst¹pi³a suska m³odzie¿. - Na scenie zaprezentowa³y
siê przedszkolaki, uczniowie szko³y podstawowej i oczywiœcie „Chórek", któremu akompaniowa³a
kapela „Šmyknia". Wystêpem m³odzie¿y by³yœmy dos³ownie oczarowane - mówi W³adys³awa Byrtus, przewodnicz¹ca Sekcji Kobiet przy Zarz¹dzie G³ównym PZKO. Opiniê tê potwierdza Ma³gorzata
Rakowska, cz³onek Rady Kongresu i cz³onek Zarz¹du G³ównego PZKO, która tak¿e wziê³a udzia³ w suskiej imprezie. - Przyjecha³am tutaj, poniewa¿ jestem absolwentk¹ suskiej szko³y podstawowej i w³aœnie dziœ w Hawierzowie mamy zjazd absolwentów, którzy ukoñczyli j¹ 50 lat temu. Tak wiêc to w Suchej Górnej zaszczepi³am w sobie pierwsze wzorce pracy spo³ecznej - mówi Rakowska. Eugenia Kaòa, przewodnicz¹ca Klubu Kobiet w Suchej Górnej, zdradza zaœ, ¿e cz³onkinie klubu szykowa³y siê do imprezy ju¿ od czwartku. - Przygotowa³yœmy siê na przyjêcie 180 pañ. Ka¿da otrzyma³a miêdzy innymi broszurkê z informacj¹ o dzia³alnoœci naszego klubu. W Suchej Górnej mamy siê bowiem czym pochwaliæ i mamy co pokazaæ, a wspó³praca miêdzy PZKO i Urzêdem Gminy uk³ada siê wspaniale - stwierdza. Po po³udniu panie podzieli³y siê na grupy. Czêœæ kobiet zwiedzi³a odnowione centrum Suchej Górnej, natomiast inne wziê³y udzia³ w warsztatach twórczych. W ich trakcie Barbara Farnik z Cierlicka prezentowa³a tajniki filigranowego zdobienia pierników, Krystyna Ostruszka z Kocobêdza przygotowa³a pokazou lekcjê tworzenia origami, natomiast Helena Niedoba z Klubu Kobiet w Milikowie-Centrum uczy³a kole¿anki, jak zrobiæ kotka ze skarpetek frote. - Tworzeniem takich maskotek zajmujê siê od prawie piêciu lat i zrobi³am ich ju¿ naprawdê du¿o. Wszystko dlatego, ¿e dzieci je lubi¹. Chêtnie siê nimi bawi¹, s³u¿¹ im te¿ za przytulanki. Wykonanie kotka trwa oko³o godziny. Wiêcej pracy wymaga ma³pka, choæ mo¿na te¿ tworzyæ osio³ki, hipopotamy, pieski. Pomys³ów jest mnóstwo, zw³aszcza w internecie - œmieje siê Niedoba.

 

WITOLD KO¯DOÑ

 

 

Bez pomocy pañ ani rusz

Miejscowe Ko³o Polskiego Zwi¹zku Kulturalno-Oœwiatowego w Suchej
Górnej powsta³o 9 listopada 1947 r. w sali Domu Robotniczego. Liczba
cz³onków Ko³a wynosi³a wówczas 170. Na przestrzeni lat liczba ta
stale jednak wzrasta³a i w 1980 r. osi¹gnê³a 880. Dziœ Ko³o liczy jednak
488 cz³onków. Dorobek kulturalno-oœwiatowy jest bardzo bogaty.
Najd³u¿szym sta¿em w Kole szczyci siê zaœ Klub Kobiet. Ju¿ bowiem 14
listopada 1948 r. Zarz¹d MK PZKO powo³a³ Sekcjê Kobiet. Jej pierwsz¹
kierowniczk¹ zosta³a Anna Godula. W roku za³o¿enia KK liczy³ 62
panie, dziœ skupia ich 30. Przewodnicz¹c¹ Klubu Kobiet od 1989 r. jest
Eugenia Kaòa, która od 20 lat jest ponadto cz³onkiem Sekcji Kobiet przy
ZG PZKO. Funkcjê gospodyñ pe³ni¹ natomiast Helena Adamiec i Marta
Nedìla.
Spektrum dzia³añ Klubu Kobiet jest bardzo szerokie. Dziœ bez pomocy
pañ nie odbêdzie siê w Kole w Suchej Górnej ¿adna impreza. Od strony
kulinarnej zabezpieczaj¹ nawet imprezy rodzinne cz³onków PZKO. Regularnie
co dwa lata panie organizuj¹ te¿ wystawê robót rêcznych, ponadto
na co dzieñ przygotowuj¹ kursy, prelekcje, wycieczki, odwiedzaj¹ wystawy
innych Klubów Kobiet.

 

(wik)


| Autor: Zarz¹d Ko³a | Informan e-mailVytisknout lnek | rdo: G³os Ludu, wt. 22.10.2013

Imieniny obchodz¹

w Polsce:
Bogumi, Edgar, Magorzata

w Czechach: Gita

Aktualnoœci

Nowe strony internetowe
Od stycznia 2016mamy nowe strony internetowe www.pzkosuchagorna.cz. Aktualnie wyœwietlona witryna jest dostêpna jako archiwum wczeœniej wyœwietlanych informacji.
Woone: 10.01.2016

Skupina EZ

Layout rsBloger by pa3k © 2005 modified by MK PZKO © 2006.
Witryna stworzona za pomoc phpRS - GNU/GPL systemu radakcyjnego. 
Administracja witryny WebMail webmaster(at)pzkosuchagorna.cz Dokumenty