Logo PZKO

Miejscowe Ko│o PZKO

Sucha Gˇrna
Witamy w Niedzielŕ, 14 lipca 2024, 02:34

Wyszukiwanie


Szukaj
na stronach MK PZKO!
Zaawansowane

Informacje

MK PZKO Sucha G├│rna
ul. Centrum 235
735 35 Horn├ş Such├í

Czech Republic

I├ł 70920656

e-mail:
info(at)pzkosuchagorna.cz

Motto:
I ťmiech mo┐e byŠ niekiedy nauk╣. (I. Krasicki)

IloťŠ pokazanych artyku│ˇw: 1 (z 1 │╣cznie znalezionych)

Historia

Historia PZKO

Publikowano dnia 29. 01. 2006 (1003 przeczyta˝)

Kilka s┬│├│w o historii Miejscowego Ko┬│a PZKO w Suchej G├│rnej.

Polski Zwi┬╣zek Kulturalno-O┼ôwiatowy w Suchej G├│rnej zosta┬│ za┬│o┬┐ony 9 listopada 1947 roku w sali Domu Robotniczego. Po sze┼ôcioletnich tragicznych latach okupacji niemieckiej Ko┬│o nawi┬╣za┬│o do dzia┬│alno┼ôci kulturalno - o┼ôwiatowej organizacji dzia┬│aj┬╣cych w Suchej G├│rnej w latach mi├¬dzywojennych a szczeg├│lnie do Macierzy Szkolnej. Sytuacja wyj┼ôciowa w okresie lat 1947 - 1967 by┬│a bardzo trudna, mo┬┐na jednak ten okres charakteryzowa├Ž burzliwym rozwojem pracy Ko┬│a, aktywno┼ôci┬╣ cz┬│onk├│w, wzrostem bazy cz┬│onkowskiej.

Pod koniec pierwszego roku dzia³alnoœci Ko³o liczy³o 476 cz³onków, natomiast w roku 1967 liczba ta wzros³a do 875. Wówczas Ko³o szczyci³o siê takimi zespo³ami jak: "Melodia", "GAMA", "Robinsonki", chór mieszany, mêski i ¿eñski, zespo³em teatralnym, tanecznym i muzycznym "FORUM". W nastêpnych latach za³o¿ono Zespó³ kobiet, Klub M³odych, klub szachistów i zespó³ gimnastychno-rytmiczny. Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ ca³okszta³t pracy zespo³ów przyczyni³ siê w du¿ej mierze do wzbogacenia ¿ycia kulturalnego i sportowego. W tym okresie by³o widoczne ustabilizowanie siê dzia³alnoœci Ko³a i jego zespo³ów.

Do nowego kszta┬│tu organizacyjnego imprez Ko┬│a dosz┬│o pod koniec lat 60-tych, kiedy w pa┼Şdzierniku 1968 roku dzi├¬ki ofiarnej pracy dzia┬│aczy i cz┬│onk├│w Ko┬│a, kt├│rzy w latach 1967-1968 brygadniczo przepracowali 12 494 godzin, otwarto Dom PZKO, co korzystnie wp┬│yn├¬┬│o na dalsz┬╣ dzia┬│alo┼ô├Ž Ko┬│a. W nowym budynku odbywa┬│y si├¬ pr├│by zespo┬│├│w, wystawy, spotkania absolwent├│w szk├│┬│, imprezy Klubu M┬│odych, prelekcje, uroczysto┼ôci rodzinne oraz posiedzenia zarz┬╣du i rejonowych. Od samego pocz┬╣tku Dom PZKO t├¬tni┬│ ┬┐yciem pe┬│nym pracy i ruchu. W sierpniu 1992 roku zarz┬╣d Ko┬│a przyst┬╣pi┬│ do generalnej adaptacji Domu PZKO. Przeprowadzono rekonstrukcj├¬ instalacji wodnej i elektrycznej, wymalowano wszystkie pomieszczenia oraz wprowadzono instalacj├¬ gazowego ogrzewania do wszystkich lokali. Wszystkie te prace nie mog┬│yby si├¬ odby├Ž bez ofiarnej wsp├│┬│pracy sponsor├│w.

W ramach MK PZKO pracuj¹ do dziœ dwa zespo³y: Zespó³ Pieœni i Tañca "SUSZANIE" oraz chór mieszany "SUCHA". Oprócz zespo³ów dzia³aj¹ równie¿ Klub Kobiet, Klub M³odych "Na Poddaszu" oraz dru¿yna pi³karska.


Imieniny obchodz┬╣

w Polsce:
Bonawentura, Kamil, Marcelina

w Czechach: KarolÝna

Aktualnoœci

Nowe strony internetowe
Od stycznia 2016mamy nowe strony internetowe www.pzkosuchagorna.cz. Aktualnie wyœwietlona witryna jest dostêpna jako archiwum wczeœniej wyœwietlanych informacji.
W│o┐one: 10.01.2016

Skupina ╚EZ

Layout rsBloger by pa3k © 2005 modified by MK PZKO © 2006.
Witryna stworzona za pomoc╣ phpRS - GNU/GPL systemu radakcyjnego. 
Administracja witryny WebMail webmaster(at)pzkosuchagorna.cz Dokumenty